5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-608920896668
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
278,000 đ
Phân loại màu:
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng
0.3厘米宽*66米长【3卷】颜色请备注
0.4厘米宽*66米长【3卷】颜色请备注
0.5厘米宽*66米长【2卷】颜色请备注
0.8厘米宽*66米长(颜色请备注)
1.2厘米宽*66米长(颜色请备注)
1.5厘米宽*66米长(颜色请备注)
1.8厘米宽*66米长(颜色请备注)
2厘米宽*66米长(颜色请备注)
2.5厘米宽*66米长(颜色请备注)
3厘米宽*66米长(颜色请备注)
3.5厘米宽*66 米长(颜色请备注)
4厘米宽*66米长(颜色请备注)
5厘米宽*66米长(颜色请备注)
6厘米宽*66 米长(颜色请备注)
8厘米宽*66米长(颜色请备注)
10厘米宽*66米长(颜色请备注)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 永耐
货号: 01
胶带类型: 胶带
颜色分类: 黄色1厘米宽*66米长 浅黄色1厘米宽*66米长 蓝色1厘米宽*66米长 红色1厘米宽*66米长 绿色1厘米宽*66米长 黑色1厘米宽*66米长 白色1厘米宽*66米长 透明白1厘米宽*66米长 0.3厘米宽*66米长【3卷】颜色请备注 0.4厘米宽*66米长【3卷】颜色请备注 0.5厘米宽*66米长【2卷】颜色请备注 0.8厘米宽*66米长(颜色请备注) 1.2厘米宽*66米长(颜色请备注) 1.5厘米宽*66米长(颜色请备注) 1.8厘米宽*66米长(颜色请备注) 2厘米宽*66米长(颜色请备注) 2.5厘米宽*66米长(颜色请备注) 3厘米宽*66米长(颜色请备注) 3.5厘米宽*66 米长(颜色请备注) 4厘米宽*66米长(颜色请备注) 5厘米宽*66米长(颜色请备注) 6厘米宽*66 米长(颜色请备注) 8厘米宽*66米长(颜色请备注) 10厘米宽*66米长(颜色请备注)
生产企业: 东莞市安固胶带有限公司
上市时间: 2019-12-05
5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng 5s Desktop vị trí đánh dấu dải băng keo màu xanh, màu xanh lá cây và đường màu đen theo dõi các bài viết tách nhãn cảnh báo dải 4D vượt trắng 6S quản lý bếp băng keo băng

078.82.83.789